Tømmeråsvegen tomt 54, 5567 TYSVÆR

Tømmeråsvegen tomt 54

Tysvær
Prisantydning

850 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger35 070,-
 • Totalpris885 070,-

Flott utsiktstomt på ende i nyere boligfelt - vestvendt - solrikt - båtplass - Tomt 54

Detaljer
 • Tomta selges som råtomt. Infrastruktur i området er ferdigstilt. Det er vei frem til tomta. Offentlig vann og kloakk ligger med stikk inn på tomta. Tilgang på strøm på tomta. Fiber ligger i strømkabel inn på tomta.
 • Friområde på to sider av tomta.
 • Ihht tinglyst kjøpekontrakt med grunneier datert 02.09.2009 og tinglyst 31.12.2009 har eier av parsellen rett til å leie båtplass i bryggeanlegg. Leien skal fastsettes til gjengs leie i regionen til enhver tid. Den konkrete plassering av brygge og båtplasser skal skje etter nærmere avtale mellom leietaker og utleier. Adkomstrett med korttidsparkering for av- og/eller pålessing via eksisterende vei. Megler er kjent med at den nye grunneieren bestrider dette avtalepunktet. Megler har kopi av avtalen. Selger opplyser også at småbåthavna i Straumen har noe ledig kapasitet også.
 • Adgang for kjøper å holde vegetasjonen på 122/1 nede slik at dagens frie utsiktsforhold opprettholdes.
 • Kjøper har rett til å anlegge grøfter for vann, avløp, el.kabler/telefon/bredbånd og røropplegg for gass.

 • Man kan bygge enebolig på 1,5 etasje med grunnmur på maks 70cm. Men der terrenget ligger til rette for det, kan bygningsrådet tillate innredning av underetasje.

 • Det kan bygges garasje i tillegg. Garasjen skal være på ett plan og være maksimalt 35 kvm.
 • Utnyttelsesgrad på 20% av tomta + garasje.
 • Bygningene skal ha saltak eller valmtak.
 • Beliggenhet

  Bådsvikfeltet ligger sentralt til i Skjoldastraumen med kort vei til barnehager, skoler og fritid. I følge nabolagsprofil er det 50% barnefamilier i området som er 25% over snittet for kommunen. Selve bygda har ca. 900 innbyggere (2017 tall), som er fordelt på gardsbruk, byggefelt og mindre tettsteder. Og tallet er økende. Befolkningen i Skjoldastraumen har økt med over 10 % de siste 10 årene.

  Tomta har en fantastisk plassering i Skjoldastraumen. Området er landlig og omgitt av nydelig natur. Her bor man tilbaketrukket med kort avstand til sjøen. I nærområdet finner en badeplass, sandvolleyballbane, ballbinge, fotballbane, lekeplass og båthavn. Kort avstand til dagligvarebutikk og bensinstasjon. Området byr på flotte turområder, både langs sjøen, men også i terrenget i nærområdet. Bygdalaget har etablert en årsplan med faste aktiviteter; 17. mai-markering, rydding av Notaflåt og rydding/pynting av Skjoldastraumen Sentrum, St.Hansfeiring, Slusedagen, Slusedans, Sluseløp, Fakkeltog og julegrantenning og julebelysning i sentrum for å nevne noe. Slusene og kulturen rundt er vår identitet.

  Dersom vi tar utgangspunkt i Haugesund fra vest, er det ca 30 km kjøring på fine veier inn til Skjoldastraumen. Fra sør kan man seile inn Hervikfjorden ved Kårstø, over i Skjoldafjorden og inn til selve saltvannsslusa i Skjoldastraumen. Den eneste i Norden som er i drift. Selve straumen skifter retning med flo og fjære. Ved flo renner sjøvannet inn i fjordbassenget. Når sjøen fjærer ut igjen, renner sjøvannet ut mot Boknafjorden. Selve slusa ble startet bygget i 1908. De feiret 110-års jubileum i 2018, samtidig som mye av oppussinga av de gamle sluseportene var gjennomført.

  Aktiviteter: Skjoldastraumen Camping, ca. 500 m i retning mot Nedstrand på østsida av Straumen.

  Skole med barnehage, fotballbane og fotballbinge. Det er planlagt ny barnehage ikke så langt skolen.

  Grendasenteret, som ligger tett ved Slusa, har lokale for utleie til privat samt lag og foreninger. Det foregår et konstruktivt samarbeide med Tysvær kommune hvor bygda selv skal overta , utvida og drive senteret.

  Notaflot Rett før grendasenteret, kan en svinge ned til Notaflot, hvor badeplassen ligger. Dette området blir også benyttet til friluftaktiviteter om sommeren. St.Hans dans, musikkarrangement m.m.

  Populært fiskested I selve saltvannsstraumen er det populært å fiske hele året, men selvsagt mest om sommeren. Ivrige fluefiskere er på rekordjakt her. Det fiskes etter de fleste typer saltvannsfisk, også ål. Selve straumen er kåret til en av Norges beste fiskesteder.

  Industriområde Skjoldastraumen har også eget industriområde, hvor flere bedrifter alt har startet opp. Her finnes blant annet lagerplass for leie og entreprenører.

  Slusedagen Har alt lange tradisjoner lørdagen nærmest opp til St. Hans. Da har vi egen restaurant, salgsboder, spesielle arrangement for barn, fiskekonkurranse m.m.

  For mer info om Skjoldastraumen se www.skjoldastraumen.no

  Avstander: Skjoldastraumen barnehage 2,4 km. Straumen barneskole (1.-7. trinn) 2,4 km Frakkagjerd ungdomsskole 17,8 km Haugaland videregående skole 2,.3 km Karmsund videregående skole 26,2 km Skjoldastraumen barnehage 2,4 km Garhaug barnehage 12,5 km Aksdal barnehage 14,8 km

  Adkomst

  Fra broen i Skjoldastraumen følger man sørover i retning Nedstrand bare 650 meter og tar av inn Bådsvikvegen på venstre side av veien. Ta andre innkjørsel inn til høyre og kjør inn på det nye tomtefeltet.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  • Man kan bygge enebolig på 1,5 etasje med grunnmur på maks 70cm. Men der terrenget ligger til rette for det, kan bygningsrådet tillate innredning av underetasje.
  • Det kan bygge garasje i tillegg. Garasjen skal være på ett plan og være maksimalt 35 kvm.
  • Utnyttelsesgrad på 20% av tomta + garasje.
  • Bygningene skal ha saltak eller valmtak.
  • Dette var et sammendrag av reguleringsbestemmelsene. De komplette bestemmelsene er vedlagt salgsoppgaven og interessenter bes lese disse før kjøp.
  • kr 850 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 21 250,-
  • kr 35 070,- (Omkostninger totalt)
  • kr 885 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det er pr i dag ikke utregnet kommunale avgifter

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger reguleringsbestemmelser. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 17. aug. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00327
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.